Pazarlama Stratejileri ve İnovasyon Geliştirme

pazarlama-stratejileri-ve-inovasyon-gelistirme

Pazarlama stratejisi, iş planı ve müşteri yönetimi süreçleriyle ilgili odak noktasını belirleyen bir süreçtir. İnovasyon geliştirme de yeni ve yenilenmiş ürünleri yönetmek ve bunlardan kâr elde etmek için yürütülen süreçler bütünüdür. Pazarlama stratejileri ve inovasyon geliştirmeyle ilgili ayrıntıları inceleyerek doğru adımlar atabilirsiniz.

Strateji, belirlenen hedeflere ulaşmak için yöntem belirleme ve uygulanabilir seçenekler arasından seçim yapma sürecidir. Pazarlama stratejisi de sürdürülebilir bir rekabet avantajı ve beklenen düzeyde kârlılık elde edebilmek için izlenen yol ve yöntemler bütünü olarak özetlenebilir. Pazarlama stratejileri süreci uzun vadeli ve ileriye dönüktür. Pazarlama stratejilerinin temelini oluşturan üç basit soru vardır. Bunlar şu şekilde sıralanabilir:

 • Şu an neredeyiz?
 • Nereye gitmeyi hedefliyoruz?
 • Hedefe nasıl gideceğiz?

Pazarlama stratejileri, işletmelere rekabet üstünlüğü sağlayan bazı unsurları içerir. Sağlanan avantajın kaynağı bakımından rekabet üstünlüğü unsurları şöyledir:

 • Mekân ve çevre açısından avantajlar,
 • Girdiye özgü avantajlar,
 • Üretim sürecini ilgilendiren avantajlar,
 • Müşteri bazlı avantajlar,
 • Ürüne özgü avantajlar.

Pazarlama stratejisinin işe başlamadan önce oluşturulması gerekir. İşletmenin pazara nasıl girdiği, hangi rekabet yöntemlerini kullanacağı, finansal hedeflere ulaşmak için ne gibi adımlar atacağı belirlenmelidir. Elde edilen bilgiler ışığında pazarlama stratejisi belirlenebilir. Pazarlama stratejilerinin amacı işletmeyi hedeflerine ulaştırmak ve gelir elde etmesini kolaylaştırmaktır. Bu nedenle hedef kitle analizleri, pazar araştırma sonuçları ve performans gibi nedenlere bağlı olarak yenilenebilir ve geliştirilebilir özelliktedir. Müşteri taleplerinde meydana gelen değişimleri, Pazar koşullarını ve satışı etkileyen faktörleri yakından takip ederek stratejilerinizi yeni bir zemine yerleştirebilirsiniz.

İnovasyon Geliştirme Nedir?

İnovasyon, işletmenin stratejik hedeflerine ulaşabilmesini sağlayan araçlar arasındaki en önemli uygulamalardan biridir. Bir işletmenin pazardaki yerini koruyabilmesi ve rekabet savaşında üstünlük elde edebilmesi için iyi planlanmış ve her açıdan ele alınmış bir strateji belirlemesi gerekir. İnovasyon, mevcut pazarlarda iyi bir konum elde etmeyi ya da yeni bir pazar yaratabilmeyi sağlayacak, yeni ürün, hizmet ya da iş planı oluşturmayı içeren bir süreçtir. İnovasyon faaliyetlerinin başarıya ulaşabilmesi için, inovasyon stratejileriyle kurumsal stratejinin bütünleşmiş olması önemlidir. İnovasyon stratejisini geliştirmek için şu adımlar takip edilebilir:

 • Çalışanların ihtiyaç ve beklentilerini anlamak,
 • İş alanınızın yer aldığı pazarı tanımak,
 • Paydaşlarınızı tanımak ve beklentilerini belirlemek,
 • Pazar, çalışan ve paydaş ihtiyaçlarını bir vizyon etrafında toplamak,
 • Bu vizyonun benimsenmesini sağlamak,
 • Şirket misyonunu, hedeflerini ve stratejik planını hazırlamak.

İnovasyon stratejileri hazırlanırken müşterilerin ihtiyaçları ve talepleriyle birlikte pazarın da ihtiyaçları göz önünde bulundurulmalıdır. İnovasyon stratejisinin, işletmeyi farklılaştıracak hamleler içermesi önemlidir.

İnovasyon Geliştirme Adımları Nelerdir?

İnovasyon stratejisinin ilk adımını hedefleri ve stratejik adımları belirleme süreci oluşturur. Bu aşamada cevabını aramanız gereken soru, “İnovasyon ile neyi başarmak istiyorum?” konusudur. İnovasyon stratejisinde yeni iş modeli ve mevcut iş modelinden yararlanma yaklaşımları bulunur. İnovasyon geliştirme sürecinin ikinci adımı müşteri ve rakip analizi sürecidir. İnovasyon yapabilmek için pazar koşullarını ve müşteri taleplerini doğru bir biçimde belirlemeniz gerekir. Üçüncü adım olarak nasıl bir yöntem izlemeniz gerektiğini belirleyebilirsiniz. Temelde var olan yeteneklerinizi ve avantajlarınızı belirledikten sonra bunları ne şekilde değerlendireceğinizi ve nasıl geliştireceğinizi düşünmeye başlayabilirsiniz. Son adım olarak inovasyon stratejinizin ölçeklenebilir ve geliştirilebilir olmasını sağlayacak bir sistem oluşturmalısınız.

İnovasyon stratejisi olmadan farklı uygulamaların birbirleriyle kıyaslanması konusunda yeterli veri elde edilemeyecektir. İnovasyon stratejisi, müşteriler üzerinde nasıl bir değer yaratıldığını ve işletmenin bu değerden nasıl bir fayda sağladığını belirlemeye yardımcı olur. Bu sayede atılması gereken adımlar konusunda bir görüş ortaya konabilir. İnovasyonun öncelikle kişilerde başladığını bilmek gerekir. Bu nedenle işletmenizde çalışanların fikirlerine önem vermeniz gerekir. İnovasyonunun rekabet ortamındaki başarının anahtarı olduğunu da unutmamanız gerekir. İnovasyon geliştirme 5 aşamalı bir süreçtir. Bu aşamalar şöyledir:

 • Potansiyeli fark etme,
 • Fikir üretme,
 • Üretilen fikirler üzerine ürün ve çözüm geliştirme,
 • Geliştirilen ürünü uygulamaya koyma,
 • Ürünü yaygınlaştırma.

Pazarlama Stratejileri Ve İnovasyon İlişkisi

Teknolojik gelişim ve değişimler işletmelerin rekabet koşullarını doğrudan etkiler. İşletmeler bu değişimlere ayak uydurabildikleri oranda ayakta kalmayı başarırlar. İnovasyon bu açıdan önemli rol oynar. Çalışma biçiminin her alanına inovasyonu dahil eden firmalar, değişimlere ayak uydurmada daha başarılı olabilirler. Fakat, iyi bir pazarlama stratejisi geliştirmeden inovasyon konusunda istenen başarıyı yakalamak zor olabilir. Pek çok büyük ölçekli firmanın reklam ve tanıtım faaliyetlerinde pazarlama inovasyonu örneklerine rastlamak mümkündür. Pazarlama inovasyonu, pazarlama faaliyetlerine değer katma yöntemlerinden biridir. İnovasyon geliştirme sadece yeni bir ürün ya da hizmet ortaya koymayı içermez. Ortaya konulan yeni fikirlerin farklı sunuş teknikleriyle pazarlanması inovasyon geliştirme olarak adlandırılabilir. İnovasyon geliştirme, yapılmayanı yapmakla sınırlı kalmaz. İşletmenin daha önce ürettiği mal ya da hizmetlerin tüketicilere yenilikçi bir biçimde sunulması da inovasyon geliştirme kavramı içine dahil edilebilir.

Pazarlama alanında inovasyon yapabilmek için öncelikle pazar analizi yapmak gerekir. Hedef kitle analiziyle birlikte fikir üretme ve geliştirme aşamalarına yönelik yatırımlar yapılır. Pazarlama inovasyonunu başarılı bir biçimde yürüten firmalara örnek olarak; L’Oreal, Yemek Sepeti, Apple ve Netflix verilebilir.

Etkili Pazarlama Stratejisi Nasıl Yaratılır?

Büyüme odaklı ve etkili bir pazarlama yaklaşımında sağlam temeller üzerine oturtulmuş bir strateji geliştirmek oldukça önemlidir. Pazarlama stratejilerinin üç aşaması vardır. Bunlar;

 • Problem teşhisi,
 • Bu problemle başa çıkabilmek için politika oluşturma,
 • Politikayı hayata geçirmeyi sağlayacak bir dizi hedefli eylemdir.

Etkili bir pazarlama stratejisi yaratabilmek için şu soruların cevabını aramanız gerekir:

 • İşletmenin mevcut durumdaki hedef ve amaçları nelerdir?
 • Bu hedef ve amaçlar işletmenin misyonu ile örtüşüyor mu?
 • Pazar ve müşteri taleplerindeki değişimlerle işletmenin hedefleri birbirine uyuyor mu?
 • İşletmenin şu anki pazarlama stratejileri tatmin edici düzeyde mi?
 • Rakiplerinizle kıyasladığınızda işletmenin performansını yeterli buluyor musunuz?
 • İşletmenin performansı düşükse nedenleri nelerdir? Pazarlama stratejinizde eksik ya da hatalı yerler olabilir mi?
 • Performans artışını sürekli kılabilmek için pazarlama stratejinizde ne gibi yenilikler yapabilirsiniz?

Başarılı pazarlama stratejilerinin ana kaynağının müşteri ihtiyaçları olduğunu söyleyebiliriz. Atacağınız başarılı adımlar size gelir olarak dönecektir.

Dijital Pazarlama Stratejisi Oluşturma

Teknolojik gelişmeler ve buna bağlı olarak değişen ihtiyaçlar doğrultusunda pazarlama stratejilerinde dijitalleşmeye gidilmiştir. Geleneksel pazarlama yöntemlerinin yerini dijital pazarlama yöntemlerine bıraktığını söylemek mümkündür. Dijitalleşmeyle birlikte satıcılar daha ulaşılabilir ve müşteri taleplerini anında karşılayabilir olmuştur. Dijital pazarlama stratejisi, işletmenin hedeflerine dijital kanalları kullanarak ulaşmasını sağlayan eylem planı olarak adlandırılabilir.

Dijital pazarlama stratejisinin adımları; markayı tanımlama, hedeflerin belirlenmesi, hedeflerin tanımlanması, maliyet ve getiri analizi yapma aşamalarıdır. Dijital pazarlama stratejilerinin marka özelinde oluşturulması gerekir. Bunun için SWOT analizi kullanılır. SWOT analizi, işletmenin güçlü ve zayıf yönlerini, karşılaşılması muhtemel fırsat ve tehditleri belirleme yöntemidir. Marka tanımlaması adımından sonra işletmenin hedeflerini doğru belirlemek gerekir. Pazarlama stratejilerinde doğru olarak hesaplanan her ayrıntının pozitif sonuçlar yaratacağı unutulmamalıdır. Hedef kitlenizi belirlemeli, lokasyon seçimi yapmalı ve bir içerik stratejisi oluşturmalısınız. Bunları tamamladıktan sonra bir maliyet ve gelir analizi yaparak stratejinizin sonuçlarını değerlendirmeniz gerekir. Başarılı olan ve olmayan yönleri tespit ederek pazarlama stratejisini güncellemeniz mümkün olur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir